top of page

ZORG VOOR OUDEREN

Ridderkerk kent een bovengemiddeld aantal senioren. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te houden, ook waar het gaat over eenzaamheid onder ouderen. De gemeente heeft een rol in het tegengaan van vereenzaming van de ouderen.


Concreet:

Ouderen worden zelf betrokken bij de uitvoering van het welzijnsbeleid voor ouderen;

- Het is belangrijk dat er een sluitend zorgpakket en zorgnetwerk is, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (over voeding, beweging en veiligheid) en terminale zorg;

- Juist met het oog op de ouderen is het belangrijk dat voetpaden en oversteekplaatsen goed worden onderhouden en dat ouderen zich veilig in Ridderkerk kunnen bewegen;

- De SGP vindt het belangrijk dat de buurtbus gegarandeerd blijft;

- Ridderkerk is een ‘dementievriendelijke’ gemeente en voert een actief beleid om zieke inwoners en hun naasten te (onder)steunen;

- De voortgaande digitalisering mag hulp aan ouderen niet in de weg staan. Daarom ondersteunt de gemeente ouderen bij het gebruikmaken van digitale middelen of geeft hulp bij het aanleren van digitale vaardigheden;

- De gemeente doet er alles aan om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan en faciliteert initiatieven daartoe;

- Ook de komende vier jaar staat de SGP voor kwalitatief, hoogwaardig Wmo-vervoer.

Zorg voor ouderen: Over
bottom of page