top of page

WERK, INKOMEN EN ARBEIDSMARKT

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk waardeert en stimuleert de partij als even nuttige maatschappelijke bijdragen als betaald werk. De arbeidsparticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen dwangmatig worden opgevoerd. Wel is iedereen (in principe) zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen en het vinden van een 20 betaalde baan. De SGP heeft hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio en met de sociale werkvoorziening. Alleen als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, voorziet de gemeente in een inkomen. Er moet voor gewaakt worden dat burgers door allerlei regelingen gevangen worden gehouden in een uitkering, waardoor werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering. De belangrijkste weg uit de armoede is nog altijd het vinden van werk. Het moet een speerpunt van de gemeente zijn om burgers die werkloos zijn te begeleiden naar werk. Wij willen de lokale economie stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarbij wordt ook gekeken naar het grote AGF-cluster waarbij met een brancheconvenant afspraken gemaakt moeten worden over het aan het werk helpen van mensen.


Concreet:

De gemeente pakt (jeugd)werkloosheid actief aan, in samenwerking met het bedrijfsleven. Er worden leer-werkplekken georganiseerd en brancheconvenanten gesloten met bedrijven om ervoor te zorgen dat arbeidsplaatsen ook worden ingevuld door Ridderkerkers;

- Iedereen die wil werken, moet kunnen werken. De gemeente start een taal- en leesoffensief om ervoor te zorgen dat het spreken van een andere taal geen barrière meer is om te werken;

- Van burgers die een uitkering ontvangen, wordt een ‘tegenprestatie’ verwacht. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Er wordt een plan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk ook echt plaatsvindt en niet louter voor de bühne is;

- De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit kan door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief te laten kennismaken met het regionale bedrijfsleven;

- De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld. Binnen de gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen met een garantiebaan werken. Bij een gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van het werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren;

- Burgers met schulden stappen niet zomaar naar de gemeentelijke schuldhulp. De drempels kunnen lager, bijvoorbeeld via de inzet van schuldhulpmaatjes en persoonlijke dienstverlening;

- De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid. Actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden;

- De sociale dienst en het UWV bieden één werkgeversbenadering om werkzoekenden aan een goede baan te helpen;

- De gemeente toont waardering voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg;

- De gemeente ontzorgt ondernemers procedureel en financieel gedurende een langere periode om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Werk, inkomen en arbeidsmarkt: Over
bottom of page