top of page

RUIMTELIJKE ORDENING

In 2022 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. De SGP wil deze kans benutten. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen te vinden. Wij willen als rentmeesters zuinig omgaan met de open ruimte.


Concreet:

- We koesteren het dorpse karakter van Ridderkerk en de eigenheid van de verschillende wijken;

- Bij nieuwbouw van bedrijven en woningen dient eerst bezien te worden of bouwen binnen bestaande bebouwing en herstructurering mogelijk is. De open gebieden rondom Ridderkerk moeten open blijven. Daarom komen deze gebieden ook niet aanmerking voor de aanleg van zonneparken. Zonnepanelen kunnen wat de SGP betreft ‘het dak op’;

- Rondom het bebouwde gebied van Ridderkerk ligt een aantal groene gebieden die samen de ‘groene kraag’ vormen: het Oosterpark, het Reijerpark, het Donckse Bos en de Donckse velden, de Gorzen, de Grienden, de Crezéepolder en het Waalbos. We zetten in op kwalitatieve verbetering van deze gebieden en op de verbinding tussen deze gebieden. We investeren in een groene verbinding tussen het Oosterpark en het Reijerpark. Daarnaast vergroten we de samenhang tussen de Donckse Velden, het Reijerpark en Bolnes Zuid. Daarbij onderzoeken we of het gebied tussen het Reijerpark en de Kruisweg als recreatiegebied kan worden ingericht;

- We bezien of welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast.

Ruimtelijke ordening: Over
bottom of page