top of page

REGIONALE SAMENWERKING

De belangen van gemeenten overstijgen vaak de fysieke gemeentegrenzen. Daarom is samenwerking met andere gemeenten, op basis van gelijkwaardigheid, noodzakelijk. Daarnaast zien we landelijk een trend van schaalvergroting, waarin gemeenten worden meegenomen. Wat de SGP betreft staat de zelfstandigheid van Ridderkerk niet ter discussie. Een andere ontwikkeling is het ontstaan van krachtige regio’s die zich sterk naast en soms ook tegenover zelfstandige gemeenten laten gelden. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling, waarbij de voordelen van samenwerking niet ten koste moeten gaan van de zelfstandigheid en eigenheid van Ridderkerk.


Concreet:

- ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’, is het uitgangspunt bij regionale samenwerking. Voor de SGP is het daarbij belangrijk dat het eigen, dorpse karakter van Ridderkerk behouden blijft. Samenwerkingsvormen waardoor het dorpse karakter verloren gaat, steunen we daarom niet. We beginnen alleen een samenwerking wanneer die duidelijke maatschappelijke en economische voordelen heeft;

- Bij gemeentelijke samenwerking blijven de gemeentebesturen (raad en college) zelfstandig met hun eigen autonome bevoegdheden;

- Voor samenwerking houden we de gemeenten binnen de Drechtsteden in het oog;

- De samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) mag niet ten koste gaan van de vrijheid om een eigen Ridderkerks beleid te voeren. We onderzoeken daarom hoe Ridderkerk binnen de BAR-organisatie beleidsmatig beter kan worden bediend. De kwaliteit van de dienstverlening mag niet worden beperkt doordat Ridderkerk samenwerkt in BARverband;

- Het Ridderkerkse gemeentehuis blijft de plek waar inwoners voor alle diensten terecht kunnen, zoals voor paspoorten, rijbewijzen en andere documenten;

- Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat uitsluitend over economie en verkeer en vervoer. Als door het rijk aangewezen regionale Vervoersautoriteit gaat de MRDH over de verdeling van de overheidsgelden voor het openbaar vervoer;

- Bij alle samenwerkingsverbanden waarin de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang heeft, wordt de gemeenteraad door de afvaardiging in het bestuur periodiek geïnformeerd over het reilen en zeilen van dat samenwerkingsverband.

Regionale samenwerking: Over
bottom of page