top of page

ONDERWIJSHUISVESTING

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.


Concreet:

In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de huisvestingvoorzieningen die nodig zijn. Daarin zoeken beide partijen naar afstemming op beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs;

- Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit. De gemeente en de scholen zetten in op energieneutrale huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie;

- Als vanwege passend onderwijs aanpassingen in huisvesting van scholen voor regulier onderwijs nodig zijn, is hiervoor ruimte;

- De gemeente ‘stuurt’ niet in huisvesting; scholen en besturen bepalen zelf of ze samenwerken of samengaan;

- De gemeente heeft aandacht voor de ventilatie en het binnenklimaat in scholen;

- Als de gemeente gebruikmaakt van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen dient rekening te worden gehouden met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school.

Onderwijshuisvesting: Over
bottom of page