top of page

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

De gemeente biedt speciale programma’s om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daarvoor geld van het Rijk. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel.


Concreet:

Bij afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet van scholen centraal. De gemeente schrijft scholen geen leeropbrengsten of didactische middelen, zoals een Cito-toets, voor;

- Er is aandacht voor vroegsignalering van achterstanden bij kinderen in de voorschoolse opvang.

Onderwijsachterstandenbeleid: Over
bottom of page