top of page

JEUGDZORG

Jongeren moeten gezond en veilig op kunnen groeien. Ze behoren vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop mee te kunnen doen in de samenleving. De kosten voor jeugdhulp nemen in veel gemeenten toe. Dat vraagt van gemeenten om weloverwogen keuzes te maken. Daarbij vindt de SGP het van het grootste belang dat er minder jongeren gebruik hoeven te maken van jeugdzorg. Het voorkomen van problemen is juist ook in dit geval beter dan het oplossen van problemen.


Concreet:

De gemeente zet in op ondersteuning in huwelijks- of opvoedingsproblematiek;

- Voor de SGP is verkorting en uiteindelijk afschaffing van wachtlijsten in de jeugdzorg topprioriteit;

- Zorgvoorzieningen moeten daadwerkelijk dicht bij de burger zijn;

- We gaan ervan uit dat er komende jaren structureel extra budget voor jeugdhulp vanuit het Rijk komt. De gemeente stuurt erop dat dit ook wordt ingezet voor jeugdhulp en niet voor een ander doel;

- Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuzevrijheid. Zo wordt er rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;

- De gemeente staat in goed contact met pleegouders en gezinshuisouders, en steunt hen in het belangrijke werk dat ze doen;

- Specialistische jeugdhulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren. De gemeente werkt regionaal samen met andere gemeenten om deze specialistische hulp te kunnen bieden. Ze probeert de administratieve lasten voor aanbieders van specialistische hulp te beperken;

- De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Indien nodig zet de gemeente hulpverlening in;

- Gemeenten houden toezicht op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door een gecertificeerde instelling.

Jeugdzorg: Over
bottom of page