top of page

EVENEMENTEN

Evenementen kunnen een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de gemeente. Tegelijkertijd zijn duidelijke spelregels nodig, om bijvoorbeeld overlast voor omwonenden te voorkomen. In verband daarmee geeft de SGP de voorkeur aan kleinschalige evenementen op wijkniveau, die de onderlinge verbondenheid tussen de wijkbewoners vergroten. Het initiatief ligt hierbij bij particulieren. De gemeente is uitsluitend verantwoordelijk voor vergunningverlening. Bij evenementen op zondag wordt gekozen voor een oplossing die het meest recht doet aan de zondagsrust.


Concreet:

- De gemeente stimuleert kleinschalige evenementen per wijk die de sociale cohesie bevorderen tussen wijkbewoners van alle leeftijden;

- Bij buitenevenementen moet de geluidsoverlast binnen de perken blijven;

- Er worden geen vergunningen verleend voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden.

Evenementen: Over
bottom of page