top of page

DUURZAME ENERGIEVOORZIENING

De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. Het uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. Het is van belang dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. Dit zorgt voor draagvlak en helpt om een stevige positie richting regionaal en provinciaal bestuur in te nemen. Het maakt ook inzichtelijk in hoeverre het landelijke beleid haalbaar is. De gemeente dient hierbij (ook) aan het stuur te zijn en regie te behouden. Zonder een heldere eigen visie is de kans groot dat een gemeente aan de leiband van landelijk en regionaal energiebeleid wordt gelegd.


Concreet:

- De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen;

- De SGP bepleit het stellen van doelen voor energiebesparing;

- De gemeente dringt aan op boter bij de vis als de landelijke overheid energieambities bij gemeenten neerlegt;

- In het gemeentelijke beleid is er niet alleen aandacht voor warmte, maar ook voor koeling. Hete zomers kosten veel energie. Nieuwbouw wordt groen ingericht (dat is koeler) en er wordt koel gebouwd. Bij tuinen gaan tegels eruit en groen erin. Voldoende openbaar groen is belangrijk in het kader van duurzaamheid;

- Bij het verduurzamen van bestaande bouw is de sociale huursector een grote en belangrijke partner. Een nauwe samenwerking met woningcorporaties is daarom belangrijk;

- Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van belang en wordt alleen maar belangrijker. Het is nodig dat de gemeente op dit punt visie en beleid ontwikkelt;

- De SGP wil inwoners meer betrekken bij het energiebeleid;

- Naast burgers moeten ook bedrijven waar mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden om te verduurzamen;

- Netbeheerders geven inzicht in hun plannen met het energienet. Dit geeft kaders aan wat rond grote energieprojecten wel en niet mogelijk is.

Duurzame energievoorziening: Over
bottom of page