top of page

BOUWEN EN WONEN

In Ridderkerk moet elke doelgroep de mogelijkheid hebben om te wonen. Afstemming met de omliggende gemeenten is hierbij belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden immers niet op bij de gemeentegrenzen. De diversiteit in het woningaanbod en de bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans worden gebracht. De vernieuwing van de Ridderkerkse woningvoorraad moet zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de groeiende groep Ridderkerkse ouderen dichterbij brengen. Daarbij verdienen ook nieuwe woonvormen — zoals het knarrenhofje — aandacht. De bestaande koop- en huurwoningen moeten verder worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.


Concreet:

De kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad moet zijn afgestemd op de behoefte van de Ridderkerkse inwoners. Daarbij is er extra aandacht voor betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen;

- Bij de ontwikkeling van nieuwbouw bedienen we de eigen inwoners met voorrang;

- De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. Hierbij wordt samengewerkt met de woningcorporatie;

- Door de verhuizing van het Gemini College ontstaat in Slikkerveer ruimte voor woningbouw. Deze benutten we door woningen te bouwen die de doorstroming in Slikkerveer bevorderen, zodat meer mensen uit Slikkerveer in deze wijk kunnen blijven wonen;

- In het centrum kan mogelijk ruimte worden gecreëerd voor woningbouw voor senioren en starters, bijvoorbeeld in het gebied rondom de P.C. Hooftstraat. In dit gebied is nu een aantal bedrijven gevestigd. Vanwege de werkgelegenheid is er ons veel aan gelegen deze bedrijven in Ridderkerk te blijven huisvesten;

- Onderzocht wordt of in Bolnes ruimte kan worden gecreëerd voor woningbouw door Sportpark Bolnes te verplaatsen naar Bolnes Zuid. Bedrijfspanden langs de rivier worden vervangen door woningen voor senioren of starters (waarbij een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk is);

- De open gebieden rondom Ridderkerk moeten open blijven. Daarom komen de gebieden in de groene kraag niet voor woningbouw in aanmerking. Het gebied tussen de Rijksweg A15/A16 en de Mauritshoek in Rijsoord wordt niet bebouwd. Het buitendijkse voorterrein van Huys ten Donck blijft overwegend een groen, open gebied;

- De SGP vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen wijk. Daarom komt in elke wijk een zogeheten knarrenhofje. Elke wijk in Ridderkerk moet goede seniorenwoningen hebben, zodat senioren zo veel en zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de wijk waarin ze willen wonen. Belangrijk is dat er ook bereikbare en toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving van die woningen zijn;

- De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt ondersteund;

- De gemeente maakt concrete afspraken met de woningcoöperatie over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen;

- Lokaal maatwerk bij woningtoewijzing wordt maximaal benut;

- We stimuleren het verduurzamen van bestaande koop- en sociale huurwoningen; betaalbaarheid is daarbij voor de SGP erg belangrijk;

- Het voortzetten van de ingezette kwaliteitsimpuls bij wijken met een verouderd en eenzijdig woningaanbod, zoals portiekwoningen zonder lift.

Bouwen en wonen: Over
bottom of page